Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD
MĚSTSKÉHO ZIMNÍHO STADIONU

 

Návštěvníci Městského zimního stadionu (dále MZS) jsou povinni se řídit tímto provozním řádem pokyny pracovníků MZS a pořadatelů příslušné akce.

1. Vstup na jednotlivé akce pořádané v prostorách MZS je povolen jen s platnou vstupenkou, kterou se musí návštěvník prokázat pořadateli po celou dobu akce.

2. Dětem mladším 10 let je vstup do prostoru MZS, mimo dobu vyhrazenou pro bruslení nebo trénink, povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

3. Vstup mládeže na bruslení škol je možný jen v doprovodu vyučujícího.

4. Za chování žáků, studentů a jiných organizovaných kolektivů (hostujících mužstev, apod.) nesou odpovědnost učitelé, vychovatelé, trenéři nebo osoba, na kterou je užívání evidováno.

5. Vstup do prostoru MZS mají zakázán osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

6. Ve všech prostorách MZS je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň. Tento zákaz se týká i všech prostor provozovaných případnými uživateli.

7. Do prostor MZS je zakázáno nosit zbraně nebo jiné nebezpečné předměty.

8. Osoby, které nerespektují tento řád, poškozují majetek MZS nebo ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců či návštěvníků, budou z prostoru MZS vykázány bez nároku na vrácení vstupného.

9. Uživatelé a návštěvníci MZS jsou povinni udržovat pořádek ve všech prostorách MZS, které užívají. Přísně se zakazuje házet jakékoliv předměty na ledovou plochu.

10. Vodění či nošení zvířat do prostorů MZS je zakázáno.

11. První pomoc v případě zranění poskytne službu konající pracovník MZS (ledař, strojník) v případě akce pořádané jiným pořadatelem je za poskytnutí první pomoci odpovědný zástupce pořadatele.

12. Provozní doba MZS je v pracovní dny a o sobotách, nedělích a svátcích od 06.30 do 23.00 hod.

13. Doba bruslení pro veřejnost je na každý měsíc zveřejněna v informační skřínce před hlavním vstupem na MZS. Návštěvníci jsou povinni po ohlášení skončení bruslení opustit neprodleně ledovou plochu, převléci se v určené šatně a neprodleně opustit prostory MZS. Každý bruslící se zúčastňuje bruslení veřejnosti na vlastní nebezpečí!!!

 

14. Odkládání osobních věcí, v době veřejného bruslení, mimo vyhrazenou šatnu je zakázáno a provozovatel za případnou ztrátu řádně neuložených věcí nenese žádnou odpovědnost.

15. Při bruslení veřejnosti jsou bruslící povinni jezdit v ohlášeném směru jízdy dle pokynů pořadatelů a jsou povinni se chovat ohleduplně k ostatním bruslícím osobám. Pořádání her, při kterých není dodržený stanovený směr jízdy, je přísně zakázáno.

16. Vstup na ledovou plochu a výstup z ní, je povolen pouze určenými vchody v mantinelu (z prostoru střídaček a trestné lavice). Přelézání hrazení (mantinelů) je zakázáno.

17. Vstup na ledovou plochu je povolen pouze osobám s obutými bruslemi na obou nohách.

18. Na ledové ploše je zakázáno používat jakékoliv druhy občerstvení (nápoje, oplatky apod.).

19. Nalezené předměty je nálezce povinen odevzdat pořadatelům nebo zaměstnancům MZS, kteří zajistí jejich uložení a případnou identifikaci, přičemž nález ohlásí ještě v době konání příslušné akce místním rozhlasem. Nalezené a nevyzvednuté předměty se uchovají u správce MZS nejdéle po dobu jednoho měsíce ode dne nálezu.

20. Za škody, poranění nebo úrazy vzniklé neopatrností, nedodržováním tohoto provozního řádu a pokynů pořadatelů nebo zaměstnanců MZS, nenese provozovatel ani jeho zaměstnanci žádnou odpovědnost.

Tento Provozní řád byl schválen usnesením Rady města Loun č.78/2016, na svém jednání dne 7.března 2016, a je účinný ode dne schválení.

 

Bc. Radek Příhoda v.r.                                                           Libor Mužík v.r.

ředitel Lounské správy sportovních areálů , p.o.                     správce Městského zimního stadionu

 

Důležitá v.r.čísla:

Správce MZS: 731 196 542

Hasiči: 950 412 011 (150)

Policie ČR: 974 437 500 (158)

Nemocnice: 415 620 115 (155)

Elektrárna: 840 850 860

Plynárna: 1239

Vodárna : 840 111 111


Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad