Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALY

Článek 1

Základní ustanovení


 1. Město Louny je vlastníkem Letního cvičiště (dále LC), na adrese Rybalkova 2673, 440 01 Louny. Pověřeným provozovatelem LC je Lounská správa sportovních areálů, příspěvková organizace.

 2. Vstup do prostoru LC a jeho užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče nebo příslušný odpovědný zástupce (trenér, vyučující, cvičitel).

 3. Letní cvičiště je určeno k provádění zájmové sportovní a kulturní činnosti a k odpočinku a oddechu. Využívat je mohou zájmově sportující jednotlivci a kolektivy, rodiče s dětmi a veřejnost.

 4. Prostor LC tvoří: hokejbalové hřiště s ochozy, sektor pro skateboard, asfaltové hřiště, hřiště na malý fotbal a dětské hřiště. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři správce MSH.


Článek 2

Provozní doba Letního cvičiště


 1. Provozní doba LC je určena v pracovní dny, dny pracovního klidu i státní svátky od 8.00 do 20.00 hodin. Letní cvičiště se každý rok otevírá 1. dubna a uzavírá 31. října, s tím, že v červnu, červenci a v srpnu je provozní doba od 8.00 do 21.00 hodin.

 2. Vstup do areálu LC je pro návštěvníky v provozní době volně přístupný.

 3. Časové využívání jednotlivých sportovišť není omezeno, záleží na tom, kdo přijde dříve. Ostatní návštěvníci nesmí nijak narušovat nebo omezovat osoby využívající sportoviště a musí vyčkat, až se dané sportoviště uvolní. Všichni jsou přitom povinni dbát dobrých mravů a neomezovat ostatní návštěvníky nad obvyklou a nezbytně nutnou míru.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál LC i mimo stanovenou provozní dobu z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, nutných oprav nebo jiných mimořádných událostí.


Článek 3

Obecná pravidla užívání prostor Letního cvičiště


 1. Zařízení na dětském hřišti je určeno pro děti ve věku od 3 do 15 let. 

 2. Návštěvníci LC jsou v areálu povinni dodržovat následující pravidla chování a pokyny:


- sportoviště a zařízení používat pouze k účelům, ke kterým jsou určeny


- vcházet/vycházet do areálu lze pouze ve stanovenou provozní dobu, a to ke vcházení/vycházení určenými místy


- je zakázáno do areálu vjíždět motorovými či nemotorovými vozidly a vozidla zde parkovat


- je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm


- je zakázáno vnášet zbraně, výbušniny a jiné potenciálně nebezpečné předměty nebo látky


- je zakázáno vnášet a konzumovat alkoholické nápoje a užívat návykové látky (drogy)


- je zakázáno vodit do areálu psy nebo jiná domácí zvířata


- návštěvníci musí dodržovat zásady etiky a slušného chování, být ohleduplní k ostatním


- udržovat v celém prostoru LC pořádek a čistotu


- odpadky odkládat do odpadkových košů nebo popelnic


- dbát o udržování jednotlivých sportovišť, sportovního náčiní a ostatního zařízení


- poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení je třeba ihned ohlásit provozovateli


- mimo vymezená sportoviště provádět jakoukoli činnost v prostoru LC tak, aby nebyl porušován
nebo omezován klid a volnost pohybu ostatních návštěvníků


- vodní prvek (fontána) není určen ke koupání nebo mytí a voda v něm není pitná


- v letních měsících může dojít ke zvýšení teploty na kovových částech herních prvků, proto dbát zvýšené opatrnost s ohledem na možnosti vzniku popálenin


 1. Návštěvníci odpovídají za veškeré škody způsobené zničením jakéhokoli majetku areálu LC a viník uhradí veškerou vzniklou škodu. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo poškození osobních věcí návštěvníků, ledaže by se vznikly v důsledku porušení povinností Provozovatele.

 2. Návštěvníci odpovídají za svou bezpečnost i bezpečnost ostatních. Při využívání sportovišť používají patřičné ochranné prostředky (helmy, rukavice, chrániče loktů a kolen apod.) odpovídající povaze jejich činnosti v prostoru LC. V případě úrazu nebo jiného ohrožení života či zdraví jsou návštěvníci povinni zajistit poskytnutí první pomoci a v případě potřeby ihned zavolat záchrannou službu nebo jiné složky IZS.

 3. Je zakázáno používat jakékoli herní prvky a zařízení v areálu LC, pokud jsou vlhké nebo namrzlé nebo jinak zjevně nezpůsobilé k obvyklému použití.

 4. Děti do 3 let, děti se špatnou motorikou nebo s nedostatečně vyvinutým pudem sebezáchovy musí doprovázet rodiče.


Článek 4

Závěrečná ustanovení


 1. Za provoz a údržbu LC zodpovídá příspěvková organizace Lounská správa sportovních areálů. V případě zjištění porušení pravidel, která jsou uvedena v tomto Provozním řádu, vyvozuje příslušná opatření, činí návrhy a oznámení k tomu určeným orgánům.

 2. Provozovatel dbá na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, dobré mravy, na řádné užívání LC včetně jejího zařízení a vybavení. V případě zjištění jejich porušení vyvozuje příslušná opatření, činí návrhy a oznámení k tomu určeným orgánům.

 3. Tento Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky LC. Zaměstnanci provozovatele LC, jím oprávněné osoby, úřední osoby města Louny a příslušníci Městské policie Louny jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby, které porušují Provozní řád, nedodržují ostatní závazné předpisy nebo nerespektují pokyny, které jim byly v areálu LC uděleny.


Důležitá telefonní čísla:


Hasiči 150    Záchranná služba 155     Městská policie 156                      Policie 158


Kontakty provozovatele areálu LC pro nahlášení závad, úrazu, připomínek atd.


e-mail: cermak@sportlouny.cz

 

 

 

……………………….                                                               …………………………

Bc. Radek PŘÍHODA                                                              Jan Čermák

ředitel organizace                                                                    správce Městské sportovní haly