Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALY

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Město Louny je vlastníkem Městské sportovní haly, na adrese Rybalkova 2673, 440 01 Louny (dále jen MSH). Pověřeným provozovatelem MSH je Lounská správa sportovních areálů, příspěvková organizace.
 2. Pro účelné využívání MSH je vydán „Provozní řád“, který určuje pravidla a zásady chování uživatelů, pořadatelů, veřejnosti a zaměstnanců MSH, jejich práva a povinnosti. Porušení Provozního řádu může být důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců MSH) či zákazu vstupu do prostor MSH (u ostatních osob).
 3. Vstup do MSH a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.

Článek 2

Specifikace městské sportovní haly

 1. Městská sportovní hala je určena pro sportovní a zájmovou činnost oddílů TJ Lokomotiva Louny a také ostatních subjektů, jako jsou sportovní kluby, školy, Městská policie a veřejnost.
 2. Prostor MSH tvoří: recepce, šatny se sprchami, hrací plocha, kanceláře, hlediště a ochoz, venkovní terasa, sklady, provozní technické prostory, posilovna a sklad sportovního vybavení. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři vedoucího MSH.
 3. Součástí MSH je také restaurace a obchodní prostory. Zaměstnanci těchto provozoven jsou povinni se řídit Provozním řádem a veškerými zákonnými předpisy (obchodními, živnostenskými, hygienickými, požárními, bezpečnostními atd.).

Článek 3

Provozní doba městské sportovní haly

 1. Provozní doba MSH je v pracovní dny a dny pracovního klidu od 7.00 do 22.00. V období červenec-srpen bývá MSH uzavřena, stejně tak může být uzavřena v době ostatních prázdnin a státních svátků.
 2. Provozní doba je zveřejněna u hlavního vchodu a na internetových stránkách městských sportovišť (dále jen webové stránky). Provozovatel si vyhrazuje právo tuto provozní dobu kdykoliv změnit.
 3. Časové využívání prostor MSH je dáno rozvrhem. Požadavky na dlouhodobé užívání se předkládají před zahájením sezóny. Operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit u správce MSH nebo na recepci.
 4. Provozovatel je oprávněn v mimořádných případech zrušit nebo navrhnout přesun plánovaných akcí, tréninků či cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu. Uživatel již při sjednávání akcí nebo jejich rozvrhu bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých.

Článek 4

Obecná pravidla užívání prostor sportovní haly

 1. Do prostor MSH je povolen vstup sportovním družstvům a jejich členům, na základě daného rozvrhu. Smluvní dlouhodobí uživatelé se prokazují dohodnutým způsobem na recepci. Ostatní subjekty a osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení v recepci.
 2. Veřejnosti je umožněn přístup do hlediště pouze v době konání veřejně přístupných akcí (tréninky, utkání, turnaje). Doba konání a další podmínky přístupu, například výše vstupného budou vždy v předstihu vyvěšeny v MSH, případně na webových stránkách.
 3. Do MSH je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat a zákaz vstupu s jízdními koly. Stojany pro kola jsou k dispozici před hlavním vchodem.
 4. Uživatel je ve všech prostorách MSH povinen udržovat pořádek a čistotu. Dále zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 5. V celém prostoru MSH platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako zákaz vnášet hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné potenciálně nebezpečné věci.
 6. Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách MSH přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel zároveň zodpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech přítomných osob.
 7. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení MSH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení MSH je třeba ihned ohlásit v recepci, recepční závadu zaznamená do Provozní knihy.
 8. Klíče od šaten, skladu sportovního vybavení a dalších prostor jsou uloženy v recepci. Recepční předá potřebné klíče uživateli a zapíše si jeho jméno do Provozní knihy.
 9. Po celou dobu užívání MSH není povoleno vstupovat do prostorů pro zaměstnance, tedy do recepce a kanceláří, strojovny, skladů a dalších.
 10. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je zakázáno manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je správce haly oprávněn na viníkovi požadovat úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu prostorů nebo na opravu zařízení MSH až do výše skutečně vzniklé škody.
 11. Není povoleno manipulovat s osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, hlavicemi radiátorů, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či jiným technickým zařízením. Toto přísluší pouze pověřeným osobám provozovatele.
 12. Za provoz posilovny v MSH zodpovídá TJ Lokomotiva Louny, provozovatel MSH nenese za činnost v posilovně žádnou odpovědnost. Do posilovny je umožněn přístup členům TJ a ostatním, kteří mají zaplacený členský příspěvek. Činnost v posilovně se řídí vlastním Provozním řádem, který jsou cvičící povinni dodržovat.
 13. V případě úrazu nebo jiného ohrožení je možno využít telefonu z recepce MSH. V recepci je zároveň umístěna lékárnička, jejíž použití je vždy nutno zaznamenat v provozní knize.

 

Článek 5

Pravidla užívání hrací plochy, šaten a hlediště

 1. Za veškerou činnost na hrací ploše, v šatnách a hledišti zodpovídá uživatel. Na sportovní plochu MSH je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce MSH či pracovníků recepce. Jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část MSH je z užívání vyloučena
 2. Na hrací plochu je umožněn vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi a sportovním oděvu, které nepoškozují povrch ani nemohou poranit ostatní. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá uživatel. Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen vedoucí MSH, recepční nebo uživatel takové osobě neumožnit vstup na hrací plochu.
 3. Na hrací plochu, do šaten a hlediště je zakázáno vnášet nápoje ve skle nebo kelímku, alkoholické nápoje či jiné omamné látky, občerstvení z restaurace i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení MSH. Na hrací plochu je možné nosit tekutiny pouze v zajištěných plastových lahvích.
 4. Zástupce uživatele je odpovědný za bezpečnost sportujících, dodržování didaktických zásad a poskytuje odpovídající ochranu při cvičení na nářadí. Sportujícím je zakázáno jakkoliv ohrožovat své zdraví, či zdraví ostatních, šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí.
 5. Není povoleno svévolně bez předchozí dohody manipulovat se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.). Přípravu hrací plochy k danému sportu zajišťuje zástupce uživatele nebo pořadatel akce.
 6. V šatnách MSH se doporučuje neponechávat cennosti (mobilní telefony, hotovost, šperky, doklady, atd.) a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost.
 7. Zástupce uživatele dbá na to, aby během určené doby nikdo bez dovolení neopouštěl hrací plochu a pohyboval se samovolně v prostorách MSH. Zároveň zodpovídá za to, aby po určené době sportující opustili hrací plochu a po čase nezbytném pro přiměřenou hygienu a převlečení i prostor šaten.
 8. Za případnou veřejnou hudební produkci v prostorách MSH a dodržování autorských práv (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá provozovatel ani vlastník MSH, ale vždy uživatel nebo pořadatel, který je také povinen uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.
 9. Hlediště a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích. V hledišti a na ochozech nelze provádět sportovní aktivity. Diváci, rodiče a ostatní přihlížející nesmí vstupovat na hrací plochu, naopak sportující nesmí vstupovat do hlediště a ochozů ve sportovní obuvi.

 

Článek 6

Tréninky, utkání, turnaje

 1. Při tréninku, utkání nebo turnaji odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na hrací ploše, v šatnách  a v hledišti příslušný uživatel nebo pořadatel akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení předběžného úklidu, posbírání odpadků, PET lahví apod.
 2. Vstup do prostorů MSH je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 1 hodinu před jejich zahájením. Vstup do haly je sportovcům umožněn jen hlavním vchodem, veřejnosti a divákům (rodičům) pak z venkovního schodiště.
 3. Zástupce uživatele nebo pořadatel si vyzvedne na recepci klíč od šatny (oproti záloze 100,- Kč) a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede vizuální kontrolu, zda není poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci.
 4. Pořadatel akce při změnách sportů zodpovídá za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, koše, sítě, sloupky, atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby pořadatele povinny uložit tento sportovní vybavení zpět na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak.
 5. Bez souhlasu provozovatele nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod. Pořadatel akce zodpovídá za správné používání světelné signalizace (časomíry) a zajistí, aby házenkářské branky byly vždy zajištěny proti převrácení.
 6. Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory MSH. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit pořadatelskou službu, včetně jejího zřetelného označení.
 7. Před zahájením sportovní akce hlavní pořadatel sdělí v recepci MSH své jméno a příjmení, číslo OP a svým podpisem stvrdí pravdivost těchto údajů. Na vyžádání pracovníka recepce je povinen prokázat svoji totožnost důvěryhodným osobním dokladem.

Článek 7

Povinnosti provozovatele MSH a jeho zaměstnanců

 1. Za provoz MSH zodpovídá příspěvková organizace Správa sportovních zařízení města Loun. Má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou uvedena v tomto provozním řádu a vyvozovat z nich příslušná opatření. Zároveň dohlíží na dodržování platných legislativních předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických.
 2. Provozovatel MSH dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání MSH včetně jejího zařízení a vybavení.
 3. Seznamy veškerých zapůjčených klíčů od MSH jsou oproti podpisu zodpovědných osob evidovány u správce MSH. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou zodpovědnost za konkrétní prostory a zařízení a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů se všemi možnými následky.
 4. Za kanceláře, stálá pracoviště a další prostory nesou zodpovědnost  osoby, kterým byly písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny.
 5. Zaměstnanci provozovatele MSH jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby, které porušují Provozní řád, nedodržují ostatní závazné předpisy nebo nerespektují jejich pokyny.

 

Článek 8

Vyúčtování a úhrada

 1. Správce MSH eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem nahoru a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel níže uvedených. Cena za využívání MSH je uvedena v ceníku, který je na nástěnce u recepce a na webových stránkách.
 2. Stálým uživatelům MSH jsou platby fakturovány měsíčně se 14 denní splatností. Ostatní uživatelé nebo pořadatelé jednorázových akcí platí předem v hotovosti v recepci MSH nebo na účet provozovatele. Na recepci zároveň obdrží i příslušný účetní daňový doklad.
 3. Před uzavřením závazné Smlouvy či objednávky pravidelného užívání nebo akce dlouhodobého charakteru může provozovatel MSH na uživateli požadovat zálohu až do výše 50% z celkové částky objednaných účtovaných hodin. Tato záloha či její poměrná část bude použita k uhrazení případných storno poplatků a odečtena z doplatku do stanovené výše ve prospěch provozovatele MSH.
 4. Pokud zodpovědné osoby nebo pořadatel akce nezruší sportovní akci u provozovatele v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: storno do 24 hodin před sjednaným termínem v plném rozsahu, do 48 hodin ve výši 50%, do 72 hodin ve výši 25%.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Provozní řád je závazný pro všechny členy oddílů TJ Lokomotiva Louny i ostatní uživatele MSH. Při užívání prostor MSH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
 2. Tento Provozní řád byl schválen usnesením rady města Loun č. 78/2016, na svém zasedání ze dne 7. března 2016 a je účinný ode dne schválení.

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči 150 Záchranná služba 155 Městská poicie 156 Policie 158

Kontakty pro nahlášení závad, úrazu, připomínek atd.

e-mail: cermak(at)lssa.cz

 

 

 

……………………….                                                               …………………………

Bc. Radek PŘÍHODA                                                              Jan Čermák

ředitel organizace                                                                    správce Městské sportovní haly