Posilovna

Provozní a návštěvní řád posilovny
Provozní řád
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Lounská správa sportovních areálů , p.o.
Rybalkova 2673, Louny, 440 01

Provozovna:

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA LOUNY – posilovna
Rybalkova 2673, Louny, 440 01

Provozní doba :    posilovna je otevřena v návaznosti na sportovní halu

Po – Pá 07.30 - 21.00

So – Ne 08.00 - 18.00

Provozovatel :

Lounská správa sportovních areálů , p.o.
Rybalkova 2673, Louny, 440 01

IČO   : 08804966
Tel.   : 777 527 138
Email: cermak@sportlouny.cz

2. POUŽITÉ PŘÍSTROJE A NÁSTROJE

Sportovní stroje, náčiní, činky
Stroje mají platné revize.

 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVNĚ

Posilovna je umístěna v přízemí budovy Městské sportovní haly. Dispozice vstupní hala MSH s recepcí, šatny pro muže, šatny pro ženy, sprchy, WC, šatna pro zaměstnance, WC, úklidová místnost. Větrání posilovny je zajištěno okny, osvětlení zářivkami, sportovní gumová podlaha.

4. LIKVIDACE ODPADU

Komunální odpad likvidován každý den, 1x týdně odvoz.


5. DEZINFEKČNÍ REŽIM

Prostory a inventář jsou udržovány tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb. Průběžně je prováděna účinná ochranná dezinfekce a dezinsekce provozovny, pracovních ploch a nástrojů a fitness strojů. Používány jsou : savo, chloramin, incidur, domestos, cleamen. Pravidelně 2x týdně se provádí dezinfekce koženkových ploch cvičebních strojů. Pro zabránění rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se výše uvedené dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami střídají po jednom měsíci.
Pomůcky na čištění pracovních ploch a zařízení v provozovně v úklidové místnosti.
Předměty zaměstnanců nesouvisející s výkonem práce jsou ukládány v šatně zaměstnanců, kam nemají přístup nepovolané osoby. V provozovně se nekouří.

6. MANIPULACE S PRÁDLEM

K provozu fitness není užíváno žádné prádlo, pouze jednorázové papírové utěrky.

7. ÚKLID A ČIŠTĚNÍ PROVOZOVNY

Je prováděno 1x denně na vlhko, jinak vždy po znečištění dle potřeby. Malování se provádí pravidelně 1x za 2 roky, jinak dle potřeby. Odpadkové koše vynášeny dle potřeby, minimálně 1 x denně.

8. ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍKOVI A OCHRANA ZDRAVÍ

Zákazník :

Zákazník si odloží oděv do šatní skřínky, před vstupem do fitness se přezouvá, používá vhodný cvičební oděv, a vlastní podložku, popř. vlastní ručník. Zákazník je povinen seznámit se s pravidly fitness a dodržovat Návštěvní řád posilovny MSH.
Pokyny pro zákazníka vyvěšeny na viditelném místě ve fitness.

Obsluha :

Je povinna pečovat o tělesnou čistotu, před a po každém poskytnutí služby, při přechodu z nečisté práce na čistou ( úklid ), po použití WC, po manipulaci s odpady a při každém znečištění je nutno umýt ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího, dezinfekčního prostředku.
Po celou provozní dobu je nutno nosit funkční a čistý pracovní oděv a vhodnou obuv. Používané osobní ochranné prostředky musí odpovídat prováděné pracovní činnosti, musí být čisté a bezpečné pro zdraví osob. Nelze opouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v prac. oděvu a obuvi. Je nutno se zdržet jakéhokoli nehygienického chování na pracovišti.
Použitý pracovní oděv se ukládá na místo k tomu vyčleněné, pracov. oděv a občanský oděv se ukládá odděleně.

V provozovně je lékárnička první pomoci vybavená dle charakteru poskytované služby § 21 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veř. zdraví, bude průběžně doplňována.
Návštěvní řád
Návštěvní řád slouží zejména k úpravě bližších podmínek užívání posilovny v Městské sportovní hale, především pak také pro zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků posilovny v Městské sportovní hale v Lounech. Každý návštěvník je povinen obeznámit se u vstupu do Městské sportovní haly v Lounech s tímto návštěvním řádem. Uhrazením ceny vstupu návštěvník vyjadřuje výslovní souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele.

I. PROVOZ POSILOVNY, PROVOZNÍ DOBA

 1. Posilovna je určena ke sportovnímu využití.
 2. Posilovna je otevřena v návaznosti na Městskou sportovní halu v Lounech.

II. PRAVIDLA CHOVÁNÍ V POSILOVNĚ, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE, APOD.

 1. Při využívání služeb posilovny jsou všichni povinni řídit se pokyny Provozního řádu a Návštěvního řádu posilovny.
 2. Návštěvník posilovny je zodpovědný za to, že je informován svým lékařem o svém zdravotním stavu a o vhodnosti posilování pro jeho osobu.
 3. Každý je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a nelze přenášet odpovědnost na druhou osobu.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením posilovny či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit zaměstnanci sportovní haly.
 5. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí kdokoli ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních. Každý je povinen se chovat slušně a ohleduplně k ostatním v posilovně. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení posilovny není dovoleno.
 6. Osoby mladší 18 let musí cvičit pouze za přítomnosti dospělé osoby. Osoby mladší 18 let se mohou pohybovat v prostorách posilovny jen za přítomnosti dospělé osoby.
 7. Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném a čistém sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích povinností používat ručník.
 8. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý povinen uložit jen na místě k tomu určeném.
 9. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit zaměstnanci Sportovní haly.
 10. Návštěvníci, kteří používají šatní skříňky, si mohou ponechat cennosti u obsluhy posilovny. Provozovatel posilovny za uložené věci neručí a neodpovídá za případně způsobenou škodu na uložených věcech ani jiných věcech ponechaných v prostorech posilovny.
 11. Veškeré zařízení posilovny je využíváno na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení je povinnost se přesvědčit, zda stroje či zařízení posilovny nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit zaměstnanci sportovní haly. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno!
 12. Každý je odpovědný za dodržování pořádku v celém prostoru haly, za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu a Návštěvního řádu. Všichni jsou povinni respektovat také vnitřní předpisy sportovní haly a pokyny zaměstnanců provozovatele sportovní haly. Veškeré zjištěné závady a havárie v prostorách sportovní haly je povinností nahlásit zaměstnanci sportovní haly.
 13. V prostorách posilovny platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek. Stejně tak je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek.
 14. Každý zodpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Ten, kdo způsobí škodu, je povinen ji provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 15. Po skončení cvičení je každý povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést cvičební stoje zpět do původního stavu a polohy.
 16. Návštěvník je povinen se v zařízení pohybovat a chovat tak, aby svým jednáním nerušil ostatní návštěvníky, nezpůsobil jim újmu na zdraví, neohrozil je ani neomezil a neznečisťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení posilovnu či budovu.
 17. Návštěvník nesmí ovládat ani sahat na elektrické spotřebiče, rozvaděče, ovladače vzduchotechniky a jiné. Při výpadku elektrické energie je návštěvník povinen setrvat v klidu na místě dbát pokynů zaměstnanců sportovní haly. Při jiném, závažném nebezpečí (požáru, výbuchu apod.) je povinen neprodleně opustit prostory zařízení nejbližším východem a dbát pokynů obsluhy.
 18. V případě porušení podmínek užívání posilovny může být návštěvník z posilovny zaměstnancem provozovatele vykázán a v takovém případě je povinen bezodkladně prostory posilovny opustit.

 

V případě nebezpečí, ohrožení nebo úrazu volat

Záchranná služba 155          Policie 158          Hasiči 150          Tísňová linka 112