Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU BASEBALLU

1. Město Louny je vlastníkem areálu baseballu, na adrese Masarykovy sady, 440 01 Louny (dále jen areál).  Pověřeným provozovatelem areálu je Lounská správa sportovních areálů, příspěvková organizace.

2. Uživatelem areálu, je na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem, domácí oddíl baseballu TJ Lokomotiva Louny.

3. Vstup do areálu a jeho užívání je dovolen pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny uživatele. Za osoby mladší 18 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče, příslušný zástupce nebo trenér.

4. Areál baseballu je určen výhradně k provozování sportovní činnosti oddílu baseballu, zejména pak k tréninkům, utkáním, turnajům a oddílovým akcím. Provozní doba je pouze v časech těchto aktivit, zdržovat se v areálu mimo tyto aktivity (dle platných rozpisů), lze pouze se souhlasem vedení oddílu.

5. Klíče od areálu mají pouze určení zástupci oddílu baseballu, kteří jsou povinni při odchodu vše řádně vypnout, uzavřít, uzamknout objekt i areál, vč. přístupových branek.

6. Členové oddílu baseballu a ostatní návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat zejména:

- zákaz kouření na vyhrazených místech areálu (v objektu, na hrací ploše, atd.)

- zákaz manipulace s otevřeným ohněm mimo prostor ohniště

- zákaz vnášet potenciálně nebezpečné věci nebo látky, drogy či jiné omamné látky

- konzumace alkoholu je povolena pouze na vyhrazených místech

- dodržovat zásady slušného chování a dbát na svou bezpečnost i bezpečnost ostatních

- udržovat v celém objektu pořádek a čistotu

- dbát o udržování hracího prostoru a oplocení, sportovního náčiní i ostatního zařízení

- po skončení sportovní aktivity provést úklid hřiště (shrabání antukových povrchů), úklid

sportovního náčiní a nářadí

- šetřit energiemi (voda, elektrická energie)

- parkování je povoleno pouze členům, hráčům a doprovodu hráčů

- parkovat jen na vyhrazených místech, za případnou způsobenou škodu na vozidle uživatel

neručí

- zákaz volného pobíhání psů v prostoru hrací plochy

7. Uživatel je povinen užívat prostory a zařízení areálu v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení je třeba ihned ohlásit provozovateli.

8. Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené zničením nebo poškozením osob, které jsou v areálu přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel zároveň zodpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech přítomných osob. Naopak nezodpovídá za vnesené a odložené věci.

9. V případě úrazu nebo jiného ohrožení je uživatel povinen zajistit poskytnutí první pomoci a v případě potřeby ihned zavolat záchrannou službu. V areálu je k tomuto účelu k dispozici vybavená lékárnička.

10. Tento Provozní řád je závazný pro všechny členy oddílu baseballu TJ Lokomotiva Louny i ostatní návštěvníky. Při užívání areálu platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

11. Tento Provozní řád byl schválen usnesením Rady města Loun č.78/2016, na svém jednání dne 7. března 2016, a je účinný ode dne schválení.

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči 150 Záchranná služba 155 Městská poicie 156 Policie 158

Kontakty pro nahlášení závad, úrazu, připomínek atd.

e-mail: muzik@sportlouny.cz

 

……………………….                                                                                                               …………………………

Bc. Radek PŘÍHODA                                                                                                              Libor Mužík
ředitel organizace                                                                                                                    správce Městského zimního stadionu